I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (TT-KT&ĐBCLGD) được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-ĐHTN ngày 04/6/2014 của Đại học Thái Nguyên. Đội ngũ nhân sự của phòng gồm có 12 cán bộ:

       1. TS. Hà Xuân Sơn - Trưởng phòng

       2. Ths. Bùi Thị Quỳnh Nhung - Phó trưởng phòng

       3. TS. Phạm Tuấn Vũ -Giảng viên, cán bộ kiêm nhiệm

       4. BS CKI. Đỗ Thị Châm - Chuyên viên

       5. Ths. Nguyễn Văn Quế - Giảng viên, cán bộ kiêm nhiệm

       6. Ths. Đồng Thị Thùy Linh - Chuyên viên chính

       7. Ths. Vũ Thị Mai Hương Giang - Chuyên viên

       8. Ths. Triệu Văn Nhật - Giảng viên, cán bộ kiêm nhiệm

       9. Ths. Trương Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên

      10. Ths. Dương Ngọc Ngà - Giảng viên, cán bộ kiêm nhiệm

      11. TS. Nguyễn Thị Ngọc - Giảng viên, cán bộ kiêm nhiệm

      12. Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy - Giảng viên, cán bộ kiêm nhiệm

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

1. Công tác thanh tra

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Trường theo năm học;

- Thanh tra về việc thực hiện quy chế, quy định về giáo dục đào tạo, bao gồm: thanh tra công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi, việc đảm bảo an toàn bí mật trong quy trình ra đề, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi, khớp phách, lên phương án điểm chuẩn, gọi thi sinh trúng tuyển, thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung và phương pháp đào tạo, quy chế đánh giá học sinh sinh viên, cấp văn bằng chứng chỉ...;

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quan lý tài sản, tài chính, khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ, công tác học sinh sinh viên theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý, thanh tra cấp trên;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Thanh tra, xác minh các nội dung trong đơn thư tố cáo theo quy định của pháp luật về đơn thư tố cáo khiếu nại hiện hành khi có quyết định thanh tra.

2. Công tác Khảo thí:

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí.

- Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với các bậc học, các loại hình đào tạo.

- Chỉ đạo các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của ĐHTN và của nhà trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các loại hình đào tạo.

- Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần và hết môn theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và của trường.

- Làm đầu mối xây dựng các lớp tập huấn, các đề án giúp các đơn vị trong trường phát triển công cụ lượng giá đào tạo phù hợp với thực tiễn.

- Tổ chức xây dựng, quản lý quy trình và công cụ đánh giá đào tạo phù hợp với từng ngành học, môn học; tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm.

- Tham gia công tác tuyển sinh các hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học của trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu.

- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.

3. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

- Giúp Hiệu trưởng triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy, xây dựng các quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch công tác ĐBCLGD và tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của ĐHTN, Bộ GD&ĐT.

- Làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.

- Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố ĐBCLGD; từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng.

- Định kỳ hàng năm báo cáo Hiệu trưởng, ĐHTN kết quả cải thiện chất lượng của Trường trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá đồng cấp; đánh giá kết quả đầu ra, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học tiếp theo.

- Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.