2.1. Chức năng

Là một đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

2.2 Nhiệm vụ 

1- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược và kế hoạch của Nhà trường về công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

2- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện Quy chế công khai và báo cáo công khai đối với cơ sở giáo dục.

3- Xây dựng kế hoạch, chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động tự đánh giá chất lượng của nhà trường.

4- Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát các đơn vị trong trường thực hiện cải thiện chất lượng các hoạt động tự đánh giá.

5- Giám sát, tư vấn các đơn vị, cá nhân trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường về công tác thi, kiểm tra, và đánh giá người học.