I. Giới thiệu

Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (TT-KT&ĐBCLGD) được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-ĐHTN ngày 04/6/2014 của Đại học Thái Nguyên. Đội ngũ nhân sự của phòng gồm có 06 cán bộ:

   1. TS Nguyễn Quang Mạnh - Trưởng phòng; Điện thoại: 0915646678; Email: nguyenquangmanh@gmail.com

   2. TS Hà Xuân Sơn - Phó trưởng phòng; Điện thoại: 0912207720; Email: sondhyktn@gmail.com

   3. Ths Bùi Thị Quỳnh Nhung - Phó trưởng phòng; Điện thoại: 0916084662; Email: drnhungdls@gmail.com

   4. Ths. Nguyễn Văn Quế - Chuyên viên

   5. BS CKI. Đỗ Thị Châm - Chuyên viên

   6. Ths. Vũ Thị Mai Hương Giang - Chuyên viên

   7. Ths. Đồng Thị Thùy Linh - Chuyên viên

   8. Ths. Trương Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

   1. Công tác Khảo thí

   a) Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và ĐHTN về công tác khảo thí.

   b) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị và đề ra lộ trình cho công tác khảo thí. Đề xuất với Hiệu trưởng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá.

   c) Chỉ đạo các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của ĐHTN và của nhà trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các loại hình đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông v.v.

   d) Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo.

   e) Giám sát việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần và hết môn theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của nhà trường.

   f) Tổ chức xây dựng quy trình và công cụ đánh giá phù hợp với từng ngành học, môn học; xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm theo tiến trình chung của ĐHTN.

   g) Tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học trong trường.

   h) Tham gia công tác tuyển sinh các hệ vừa làm vừa học, liên thông, chuyên tu của nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

   i) Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của nhà trường.

   k) Báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu.

   l) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.

   m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

   2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

   a) Giúp Hiệu trưởng đơn vị triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác ĐBCLGD của Bộ GD&ĐT và ĐHTN; hình thành văn hoá chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên của nhà trường.

   b) Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác ĐBCLGD, tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của ĐHTN, Bộ GD&ĐT tại các tổ chức kiểm định của Việt Nam và quốc tế thuộc danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ GD&ĐT công nhận.

   c) Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, là đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập, tích luỹ các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.

   d) Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; tổ chức đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố ĐBCLGD; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải thiện chất lượng.

   e) Định kỳ hàng năm, báo cáo ĐHTN kết quả cải thiện chất lượng của đơn vị trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá đồng cấp; đánh giá kết quả đầu ra, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học tiếp theo.

   f) Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của đơn vị, trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và ĐHTN.

   g) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác ĐBCLGD.