http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/uploads/media/209_Thong_bao_v%2Cv_nop_le_phi_thi_bo_sung_va_quy_trinh_hoan_thi%2C_dang_ky_thi_bo_sung_20220318012423874870.pdf