I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

1. Trưởng phòng

- Họ tên: TS. Nguyễn Quang Mạnh       

- Điện thoại: 0915.646.678

- Email: nguyenquangmanh@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: TS. Hà Xuân Sơn

- Điện thoại: 0964.919.323

- Email: sondhyktn@gmail.com

3. Phó Trưởng phòng

- Họ tên:  Ths. Bùi Thị Quỳnh Nhung

- Điện thoại: 0916.084.662

- Email: drnhungdls@gmail.com

4. Chuyên viên:

- Họ tên: Ths. Nguyễn Văn Quế

- Họ tên: BS CKI. Đỗ Thị Châm

- Họ tên: Ths. Vũ Thị Mai Hương Giang

- Họ tên: Ths. Đồng Thị Thùy Linh

- Họ tên: Ths. Trương Thị Hồng Hạnh

II. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên – Tầng 3, Tòa nhà 11 tầng.

 Điện thoại: 02083 840 589

 Email: ktdbclgd.dhydtn@gmail.com

 Website: http://khaothi.tump.edu.vn